Lizou Amazon Wrap

Brand

Leather beaded wrap with a beachy, boho vibe.